Laatst gewijzigd 27 november 2017

Kwetsbare zwangeren zijn gebaat bij samenwerking tussen het medische en sociale domein. Dit heeft zowel voor de vrouwen als de professionals voordelen. Er zijn al verschillende goede initiatieven op dit gebied. 

 

Binnen de groep (zeer) jonge moeders komen relatief veel kwetsbare zwangeren voor met bijvoorbeeld psychosociale problematiek, een ongezonde leefstijl of een ongunstige opgroeisituatie voor het kind. Deze zwangeren krijgen vaker een baby met problemen, zoals vroeggeboorte of te laag geboortegewicht. Om zoveel mogelijk problemen te voorkomen is het belangrijk dat professionals uit de medische zorg en het sociaal domein elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken. Op die manier kunnen kwetsbare, zwangere vrouwen tijdiger hulp krijgen, die bovendien beter op hun situatie is afgestemd. Ook voor professionals zelf is dat prettig omdat kennis en kunde efficiënt wordt ingezet. Het is echter voor professionals niet altijd vanzelfsprekend om de samenwerking tussen sociaal en medisch op te zoeken. Vaak ontbreekt kennis over de sociale kaart of zijn er geen zorgpaden voor zwangeren met psychosociale problematiek. Toch zijn er ook veel goede initiatieven op dit gebied, waar inmiddels de vruchten van geplukt worden. Hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie. 

 

 

 

Regionale Consortia Zwangerschap en geboorte

Een regionaal consortium is een samenwerkingsverband tussen ketenpartners in de geboortezorg in een bepaalde regio van Nederland. Betrokken zijn partijen uit de praktijk, het onderwijs, onderzoek en beleid. Leden zijn onder andere verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, ROSsen, GGD, gemeenten, bureau’s Jeugdzorg en centra voor jeugd en gezin. Binnen de consortia staat samenwerking en kennisontwikkeling centraal. Vanuit een regionaal consortium kan ook verbinding met het sociaal domein worden gemaakt. 

 

Ga naar het overzicht van alle regionale consortia 

 

Zorgpad tienermoeders Groningen 

Voor de Gemeente Groningen zijn zorgpaden opgesteld voor de zorg rond kwetsbare zwangeren, waaronder tienermoeders. De zorgpaden zijn opgesteld als aanvulling op de Handreiking Kwetsbare zwangeren, die door het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-Nederland in samenwerking met diverse zorgverleners uit Noord-Nederland is ontwikkeld.  

 

Bekijk de zorgpaden voor kwetsbare zwangeren 

  

Moeders van Rotterdam 

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent een combinatie van medische en niet- medische risico’s die effectieve zorg en zelfregie belemmeren. Met de doorontwikkeling van het programma Moeders van Rotterdam is het de bedoeling een effectief bewezen interventie te ontwikkelen. Een interventie die er enerzijds in slaagt de meest kwetsbare zwangere vrouwen daadwerkelijk te helpen en anderzijds ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams. 

 

Lees meer over Moeders van Rotterdam

 

Sociale kaart tienerzwangerschappen en jong ouderschap 

Het Fries Netwerk Tienermoeders heeft een sociale kaart ontwikkeld voor de zorg voor (zeer) jonge zwangeren. Hierin komt het zorg- en hulpaanbod van onder andere de kraamzorg, verloskundigen en het sociaal domein samen. Samenwerking komt op verschillende manieren tot uiting. Zo streven alle kraamzorgorganisaties er naar dat er speciaal bij jonge ouders één en dezelfde kraamverzorgende de gehele kraamperiode aanwezig is. Kraamzus organiseert samen met de verloskundigen Dochter en Zoon en met verloskundigen Bonnehûs elke 3 maanden inloopochtenden en middagen voor jonge zwangeren. Welzijn Centraal, het ontmoetingscentrum en de JGZ zijn hier bij betrokken. 

 

Bekijk de sociale kaart tienerzwangerschappen en jong ouderschap